Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Dorotę Sapija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Omega Communication Dorota Sapija, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 12A/8 (kod pocztowy: 02-566), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii NIP: 1250448392, REGON: 015157572, (zwaną Administratorem). 

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, szczególnie poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów regulujących w jaki sposób można zbierać, zarządzać, przechowywać oraz wykorzystywać dane osobowe, wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). 

1. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych 

1.1 Dane są przetwarzane w celu: 

 1. zawarcia i wykonania umowy, której Państwo są stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym sprzedaży usług, 
 2. obsługi, kampanii marketingowych, loterii, konkursów, imprez promocyjnych lub innych działań, 
 3. przestrzegania obowiązków prawnych, realizacji umów oraz wykonywanie i ochrona roszczeń prawnych. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do osiągnięcia powyższych celów.

1.2 O ile nie wskazano inaczej w czasie zbierania danych, podstawą prawną jest: 

 1. udzielenie przez Państwa wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 
 2. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji stosunku umownego z Państwem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 
 3. przetwarzanie jest również niezbędne do przedstawienia Państwu ofert, prawidłowego ich wykonania, lub obsługi podczas korzystania z tejże oferty przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

W przypadku punktu 1.1 a. powyżej, podanie danych celem realizacji powyższego jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie. 

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie określonych danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo do wycofania zgody w każdej chwili, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. 

W przypadku realizacji umowy oraz wycofania zgody Administrator może kontynuować przetwarzanie danych tylko w przypadku istnienia innej podstawy prawnej ich przetwarzania. 

2. Jakie dane pobiera Administrator? 

W zależności od celu przetwarzania, Administrator będzie od Państwa pobierał nie więcej niż poniższy zakres danych osobowych: imię, nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres email, stanowisko, nazwa firmy, NIP, REGON, rachunek bankowy, numer PESEL. 

3. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw? 

Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, oraz 1f RODO. 

Macie Państwo prawo do: 

 1. dostępu do treści swoich danych, 
 2. sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, 
 3. żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, 
 5. przeniesienia danych do innego Administratora lub państwa, 
 6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

4. Udostępnienie danych 

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem: 

 1. podmiotów uczestniczących w procesach niezbędnych do wykonania umowy, 
 2. podmiotów świadczących usługi płatnicze oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, 
 3. współpracowników świadczących usługi związane w szczególności z bezpośrednią obsługą Państwa oraz świadczącym usługi informatyczne, a także podmiotowi prowadzącemu obsługę kadrowo – rachunkową Administratora, 
 4. organów władzy publicznej lub podmiotów wykonujących zadania publiczne, 
 5. innych zgodnie z udzieloną zgodą. 

5. Przechowywanie danych 

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich, spełniając wszelkie przewidziane prawnie wymagania, a w szczególności przesłanki wskazane w RODO. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki. W takowym przypadku Administrator dołoży starań zabezpieczenia danych na poziomie, co najmniej równorzędnym ze wskazaniami RODO. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy. 

6. Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do Administratora na adres:  twojedane@communication.pl